Právní doložka

Město Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, IČ 00270211 (dále jen "MCH") je vlastníkem a provozovatelem webových stránek (dále jen "portál"), který je definovaný jako soubor webových stránek provozovaných na těchto doménách:

  • mesto3muzei.cz
  • mestotrimuzei.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. MCH je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám ke komerčním účelům.

MCH respektuje soukromí osob, které navštěvují webové stránky portálu. Shromažďujeme pouze ty osobní údaje nebo jiné osobně určitelné údaje (např. e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Tyto údaje využijeme pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom vás zkontaktovali s cílem zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našeho portálu.

MCH či její důvěryhodný partner může data použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobní údaje.

Osobní údaje, pokud jsou uživatelem MCH poskytnuty, jsou bezpečně uloženy na webových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a jsou chráněna před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním.

Tento portál využívá soubory cookie k zajištění co nepřesnějších statistik návštěvnosti. Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk a rozšiřuje funkce dostupné na stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Bez ohledu na způsob použití nebudou soubory cookie shromažďovat osobně určitelné informace. V případě, že se rozhodnete, aby váš webový prohlížeč tyto soubory odmítal, nenaruší to funkčnost webových stránek portálu a jeho funkcí.

Při měření a analýze návštěvnosti je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc. v rámci které jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a je vypnutá služba remarketing. Uchovávání údajů o uživatelích není časově omezeno.

Stránky portálu mohou v zájmu uživatelů obsahovat i řadu odkazů na jiné webové stránky. Zásady ochrany soukromých údajů zde popsané nemusí platit na stránkách, které nejsou provozovány MCH.

Nepřátelské útoky

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek portálu vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za úmyslný neoprávněný zásah a takové jednání může naplnit skutkovou podstatu trestného činu. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

Záruka a odpovědnost

MCH ani žádný jeho zaměstnanec, správce portálu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník není jakkoliv odpovědný za obsah webových stánek portálu, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně (ale ne výhradně) ztracených příjmů nebo ušlého zisku, vynaložených nákladů a dalších škod, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů, pokud výše uvedené je poskytováno MCH třetími osobami, popřípadě vkládáno třetími osobami. Obsah je poskytován bez jakékoliv záruky a použití je zcela věcí uvážení a odpovědnosti  uživatele.

Ochrana autorských práv

Portál je autorským dílem, a to jako celek nebo jeho jednotlivé části. Autorská práva patří a správu vykonává MCH.

Veškeré materiály publikované na webových stránkách portálu jsou chráněny autorským zákonem. Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek portálu na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek portálu v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení MCH zakázán.

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webových stránkách tohoto portálu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Ukončení

MCH si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Vyhrazení práva na změnu

MCH si vyhrazuje právo toto Prohlášení v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

Partneři
  • Město Chrudim
  • Chrudimsko Hlinecko
  • Východní Čechy
  • Pardubický kraj